Rezervace ubytování

Podmínky rezervace ubytování

 • Objednatel stvrzuje, že všechny zadané údaje jsou pravdivé.
 • Předané osobní údaje objednatele ubytování uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a objednatelem ubytování.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené v pokynech k platbě ubytovatele nebo po potvrzení rezervace zaslané ubytovatelem na kontaktní e-mail objednatele ubytovatelem.
 • Cena ubytování je pevná a potvrzením podmínek rezervace objednavatel stvrzuje, že byl s cenou seznámen a souhlasí s ní.
 • V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií a tepla, wifi (pokud zvolený typ ubytování wifi poskytuje) a vše co je uvedeno v popisu apartmánu.
 • K ceně za ubytování se připočítává 75 € za závěrečný úklid
 • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.
 • Rezervace je platná po uhrazení rezervačního poplatku
 • Cena za ubytování i rezervační poplatek se platí převodem na účetXXXXXX , do poznámky k platbě se uvádí jméno objednatele.
 • Doplacení zbývající částky za ubytování je požadováno nejpozději 48 hodin před začátkem pobytu.
 • Údaje o termínu splatnosti zálohy, její výši a čísle účtu zašle ubytovatel objednateli ubytování na emailovou adresu objednatele ubytování, kterou objednatel ubytování uvedl při požadavku na rezervaci ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele).

Storno podmínky

 • V případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 30 dnů před plánovaným příjezdem se ubytovatel zavazuje nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek. Rezervační poplatek, tak bude vrácen na účet objednatele.
 • Při zrušení rezervace méně než 30 dní před stanoveným termínem zahájení ubytování dle rezervace bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu. Poskytovatel je oprávněn pro úhradu poplatku použít peněžní prostředky zaplacené ubytovaným formou zálohy.
 • V případě, že se objednatel ubytování nedostaví v den zahájení ubytování dle rezervace do místa ubytování a rezervovaný pobyt nezahájí, bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu. Ubytovatel je oprávněn pro úhradu poplatku použít peněžní prostředky zaplacené ubytovaným formou zálohy.

Začátek a konec ubytování

 • Objednatel ubytování předem nahlásí počet ubytovaných osob včetně dětí a domácích mazlíčků.
 • Při ubytování se objednatel ubytování prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem).
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat je možné ve vybraných ubytováních a musí být rezervováno.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady a bez nároku na zaplacenou zálohu na cenu ubytování. Pokud není písemně domluveno jinak.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu po nahlášení přesné doby příjezdu.

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný je povinen respektovat předpisy a podmínky ubytovacího zařízení jehož služby využívá
 • Objednavatel je povinen respektovat počet ubytovaných osob uvedených v objednávce.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • Při odchodu z ubytovacího zařízení je ubytovaný povinen vypnout spotřebiče, uzavřít okno a přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry. Ubytovaný je povinen
  vždy po svém odchodu vstupní dveře ubytovacího zařízení zavřít a přesvědčit se, že dveře jsou skutečně zamčené.
 • Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu věcí ubytovaného.
 • V případě způsobení škody na ubytovacím zařízení a jeho vybavení je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které průkazně nezavinil.
 • Ubytovatel nezodpovídá za případné ztráty peněz a jiných cenností, které ubytovaný ponechává v průběhu ubytování v ubytovacím zařízení.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.
  Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně naši společnost buď telefonicky, emailem a nebo pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách.